Helena van der Wal – 40 jaar bij Harmonie Weidum

Helena reageerde op Facebook:
40 jier bij malletband Harmonie Weidum. Trots op myn ploegje. Bedankt Harmonie Weidum foar de ferrassing en tige bliid mei myn gouden collier, oorkonde en bôle mand fol lekkers. 🎶🎶🎶🎶🎶

Video gemaakt door : buurvrouw Tjitske Engels-Wollmer

Fryslân, wetterlân – LBS de Stjelp

Jenaplanschool Ibs. De Stjelp

Earst droech oefenje, en dernei de sleat oer! Prachtige gymles mei meester Kees passend by it tema Fryslân, wetterlân!

Eerst droog oefenen, en daarna de sloot! Prachtige gymles van meester Kees passend bij het thema Fryslân, wetterlân!

Overgenomen van FB pagina de Stjelp
YouTube
Instagram