Doarpskeamer Nij Baarderadiel (2 talig)

De buert- en doarpskeamers meitsje diel út fan it Wmo-belied fan de gemeente Ljouwert. Frijwilligers en professionals wurkje hjir gear. Se dogge dit troch gebrûk te meitsjen fan elkoars mooglikheden, kennis en feardigens.

Us doarpen hawwe de Doarpskeamer Nij Baarderadiel yn De Wjukken yn Mantgum.

It doel fan ‘e Doarpskeamer is om in ferbining te jaan tusken ynwenners en in plak te wêzen foar ûntspanning en moeting. Derneist slúte maatskiplike organisaasjes lykas Amaryllis oan om leechdrompelige tagong te bieden foar stipe oan minsken dy’t problemen hawwe yn it deistich libben. Tink bygelyks oan finansjele problemen, âlderproblemen, relaasjeproblemen, ynformele soarch, ensfh. Mar ek kursussen oanbiede lykas omgean mei kompjûters, ynformaasjekampanjes, omgean mei sosjale media binne mooglik.

“Doarpskeamer Nij Baarderadiel (2 talig)” verder lezen

Zaterdag 28 augustus 2021 Lyts Ielrikjen en Sneupersmerk foar jong en âld

Zaterdag 28 augustus Lyts Ielrikjen en Sneupersmerk
foar jong en âld

Ook dit jaar is het nog niet mogelijk om een grote mensenmassa in ons dorp te ontvangen. Vandaar dat het geplande Open Kampioenschap Palingroken met zomerfair niet door gaat op 3 juli. Het is wel mogelijk om coronaproof een kleinschaliger evenement te organiseren in Baard met als thema: ‘Meuk is leuk’. Daarom kiezen we voor een datum na de zomervakantie en een rommelmarkt alleen voor inwoners uit Baard.

Hoe het er precies uit komt te zien is nog een verassing, maar……

“Zaterdag 28 augustus 2021 Lyts Ielrikjen en Sneupersmerk foar jong en âld” verder lezen