Op ‘e Skille

Jûn elkenien,

Yn ien kear stjoer ik alle doarpsbelangen yn ‘e Greidhoeke dit berjocht.

Jimme hawwe it grif al lêzen yn Op ‘e Skille dat ik de krante oernimme sil. Net alle doarpen kin ik, mar graach kom ik ris in kear del om jimme doarpen kinnen te learen, binnen de maatregels…

De measte doarpen binne net hiel grut, miskien is it in idee om ris in blokje mei in fertsjintwurdiger fan it doarpsbelang troch it doarp te rinnen? Jimme kinne dan fertelle wat der spilet yn it doarp en wêr’t ris oandacht foar wêze moat yn Op ‘e Skille en tagelyk leare jimme my ek in bytsje kinnen.

Ik hear graach wat jimme der fan fine en miskien hawwe jimme sels al in foarset foar yn ôfspraak.

Ik hear graach fan jimme en hoopje op in moaie gearwurking.

Oant sjen,

E. G. (Gerben) van Snits

Op ‘e Skille

www.skille.nl

06 – 30 50 77 93

Instagram