Fryslân, wetterlân – LBS de Stjelp

Jenaplanschool Ibs. De Stjelp

Earst droech oefenje, en dernei de sleat oer! Prachtige gymles mei meester Kees passend by it tema Fryslân, wetterlân!

Eerst droog oefenen, en daarna de sloot! Prachtige gymles van meester Kees passend bij het thema Fryslân, wetterlân!

Overgenomen van FB pagina de Stjelp
Instagram