College: In Baard mag paling worden gerookt

De beantwoording van de schriftelijke vragen, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, van de fractie van de PvdD over het promoten van het roken van paling, ingekomen 8 juli 2018 is conform bijgevoegd aanhangsel vastgesteld.

Toelichting

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft op 8 juli 2018 schriftelijke vragen gesteld over het stimuleren van paling roken en eten naar aanleiding van een bericht van 5 juli op de Facebook-pagina van de gemeente Leeuwarden over Zomerfair in Baard.

Paling is een bedreigde diersoort en staat op de rode lijst van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Er is echter geen algeheel vangstverbod voor het vangen van paling en daarmee dus voor de consumptie van paling. Het college ontwikkelt beleid om de biodiversiteit te vergroten en daarmee (bedreigde) soorten te beschermen. Evenwel respecteert het college ook de tradities in Fryslan waar het roken van paling een in plek heeft en is daarmee niet voor een verbod op deze traditie.

Bron:  liwwadders 26/09/2018

Instagram