Op ‘e Skille

Jûn elkenien,

Yn ien kear stjoer ik alle doarpsbelangen yn ‘e Greidhoeke dit berjocht.

Jimme hawwe it grif al lêzen yn Op ‘e Skille dat ik de krante oernimme sil. Net alle doarpen kin ik, mar graach kom ik ris in kear del om jimme doarpen kinnen te learen, binnen de maatregels…

De measte doarpen binne net hiel grut, miskien is it in idee om ris in blokje mei in fertsjintwurdiger fan it doarpsbelang troch it doarp te rinnen? Jimme kinne dan fertelle wat der spilet yn it doarp en wêr’t ris oandacht foar wêze moat yn Op ‘e Skille en tagelyk leare jimme my ek in bytsje kinnen.

“Op ‘e Skille” verder lezen

Gastouder aan huis gezocht

Gastouderbureau LinQ is voor een gezin uit Baard op zoek naar een gastouder aan huis. Het gaat om twee kinderen van 6 en een kindje van twee jaar. Het is een flexibele opvang. Structuur bieden is belangrijk. Het betreft een opvang van ongeveer 12 uur per week. Ben jij de gastouder, of ken je iemand die geschikt is voor deze opvang dan horen we het graag.
www.gastouderbureaulinq.nl