Doarpskeamer Nij Baarderadiel (2 talig)

De buert- en doarpskeamers meitsje diel út fan it Wmo-belied fan de gemeente Ljouwert. Frijwilligers en professionals wurkje hjir gear. Se dogge dit troch gebrûk te meitsjen fan elkoars mooglikheden, kennis en feardigens.

Us doarpen hawwe de Doarpskeamer Nij Baarderadiel yn De Wjukken yn Mantgum.

It doel fan ‘e Doarpskeamer is om in ferbining te jaan tusken ynwenners en in plak te wêzen foar ûntspanning en moeting. Derneist slúte maatskiplike organisaasjes lykas Amaryllis oan om leechdrompelige tagong te bieden foar stipe oan minsken dy’t problemen hawwe yn it deistich libben. Tink bygelyks oan finansjele problemen, âlderproblemen, relaasjeproblemen, ynformele soarch, ensfh. Mar ek kursussen oanbiede lykas omgean mei kompjûters, ynformaasjekampanjes, omgean mei sosjale media binne mooglik.

“Doarpskeamer Nij Baarderadiel (2 talig)” verder lezen

Persbericht Amaryllis

Amaryllis helpt u verder in de dorpskamer

Heeft u een ondersteuningsvraag?

Dan kunt u terecht bij uw dorpskamer! Medewerkers van Dorpenteam Zuid van Amaryllis zijn op afspraak aanwezig. Zij kunnen helpen bij ondersteuningsvragen. Wilt u een afspraak maken? Bel dan naar Amaryllis via 058 303 0401. De dorpskamer voor de dorpen ten zuidwesten van Leeuwarden zit in MFC de Wjukken, Om’e Terp 21, 9022 BD Mantgum. Op dinsdagochtend en vrijdagmiddag is het mogelijk om daar een afspraak te plannen.

“Persbericht Amaryllis” verder lezen

Amaryllis Dorpenteam Grou – inloopspreekuur

Iedere 1e woensdag van de maand, vanaf de maand februari 2020, van 14.00-15.00 uur zit een medewerker het Dorpenteam uit Grou, team Mantelzorg/Vrijwilligerswerk en Thuiszorg het Friese Land aan de koffietafel van de kringloopwinkel, De Muldyk 3, in Grou.

Heeft u vragen of wilt u informatie over wat het Dorpenteam, team Mantelzorg/Vrijwilligerswerk of de Thuiszorg voor u kan betekenen, kom gerust eens langs. De koffie staat klaar!

Website Dorpenteam